LỘ TRÌNH TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP N5 - 4 THÁNG

 LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP N5

Tháng/Năm 2019

Ngày

Thứ

Thời gian

Tháng 01

11/01 (Đã khai giảng)

2-4-6

2 tiết 19g-21g

22/01(Đã khai giảng)

3-5-7

Tháng 02

11/02(Đã khai giảng)

2-4-6

19/02(Đã khai giảng)

3-5-7

Tháng 03

11/03

2-4-6

19/03

3-5-7

Tháng 04

15/04

2-4-6

23/04

3-5-7

LỘ TRÌNH TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP N5 - 4 THÁNG

BUỔI SỐ TIẾT SỐ NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1 1 Chào hỏi hàng ngày,quy tắc lớp học
2 Bảng chính chữ cái Hiragana 46 chữ
2 1
2 Hoàn thành hai bảng phụ Hiragana
3 1 Bảng chính chữ cái Katakana 46 chữ
2
4 1 Ôn tập,kiểm tra bài cũ,hoàn thiện hai bảng chữ cứng và mềm
2 Làm quen khái niệm trường âm,âm ngắt,cách đọc từ vựng
5 1 Bài 1,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
2 Bài 1,chữa bài tập
6 1 Bài 1,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
2 Bài 2,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
7 1 Bài 2,chữa bài tập
2 Bài 2,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
8 1 Bài 3,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
2 Bài 3,chữa bài tập
9 1 Bài 3,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
2 Bài 4,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
10 1 Bài 4,chữa bài tập
2 Bài 4,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
11 1 Bài 5,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
2 Bài 5,chữa bài tập
12 1 Bài 5,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
2 Bài 6,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
13 1 Bài 6,chữa bài tập
2 Bài 6,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
14 1 Ôn tập tổng hợp,từ mới,ngữ pháp
2 Làm bài luyện tổng hợp
15 1 Làm quen chữ Hán,cách viết
2 Bài 7,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
16 1 Bài 7,chữa bài tập
2 Bài 7,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
17 1 Bài 8,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
2 Bài 8,chữa bài tập
18 1 Bài 8,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
2 Bài 9,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
19 1 Bài 9,chữa bài tập
2 Bài 9,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
20 1 Bài 10,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
2 Bài 10,chữa bài tập
21 1 Bài 10,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
2 Bài 11,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
22 1 Bài 11,chữa bài tập
2 Bài 11,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
23 1 Bài 12,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
2 Bài 12,chữa bài tập
24 1 Bài 12,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
2 Bài 13,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
25 1 Bài 13,chữa bài tập
2 Bài 13,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
26 1 Chữ Hán
2 Ôn tập tổng hợp,từ mới,ngữ pháp
27 1 Làm bài luyện tổng hợp
2 Bài 14,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
28 1 Bài 14,chữa bài tập
2 Bài 14,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
29 1 Bài 15,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
2 Bài 15,chữa bài tập
30 1 Bài 15,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
2 Chữ Hán
31 1 Bài 16,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
2 Bài 16,chữa bài tập
32 1 Bài 16,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
2 Bài 17,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
33 1 Bài 17,chữa bài tập
2 Bài 17,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
34 1 Chữ Hán
2 Bài 18,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
35 1 Bài 18,chữa bài tập
2 Bài 18,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
36 1 Bài 19,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
2 Bài 19,chữa bài tập
37 1 Bài 19,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
2 Chữ Hán
38 1 Ôn tập tổng hợp,từ mới,ngữ pháp
2 Làm bài luyện tổng hợp
39 1 Bài 20,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
2 Bài 20,chữa bài tập
40 1 Bài 20,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
2 Bài 21,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
41 1 Bài 21,chữa bài tập
2 Bài 21,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
42 1 Chữ Hán
2 Bài 22,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
43 1 Bài 22,chữa bài tập
2 Bài 22,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
44 1 Bài 23,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
2 Bài 23,chữa bài tập
45 1 Bài 23,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
2 Chữ Hán
46 1 Bài 24,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
2 Bài 24,chữa bài tập
47 1 Bài 24,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại
2 Bài 25,ngữ pháp,ví dụ mẫu câu,đọc dịch hội thoại
48 1 Bài 25,chữa bài tập
2

Bài 25,chữa bài tập nghe,luyện nghe từ mới,hội thoại

  GIÁO TRÌNH MINNA NO NIHONGO
   
QUYỂN 1 みんなの日本語初級1本冊。
QUYỂN 2 みんなの日本語初級1翻訳。文法解説ベトナム語版。
QUYỂN 3 みんなの日本語初級1、漢字英語版。
QUYỂN 4 みんなの日本語初級1、文型練習長。
QUYỂN 5 みんなの日本語初級1、標準問題集。
Chia sẻ:

02862760276